Loading...
Rekonstrukce 2017-12-04T08:57:54+00:00

REKONSTRUKCE

VRÁCENÍ PŮVODNÍHO VZHLEDU

Od roku 2011 je Nový Dvůr ve vlastnictví společnosti ARKADIE Nový Dvůr s.r.o. a je sídlem dostihové stáje BORS Břeclav a.s. Hlavním plánem je vrátit této významné památce původní vzhled a opětovně z ní vybudovat vzorový samostatný hospodářský celek. Nejen plánovaným chovem koní, který zde má tradici po více než jedno století, se na Nový Dvůr vrátí „život“. Při rekonstrukci této památky se bude postupovat zejména podle dobových archivních plánů, a to v souladu s původním účelem a architektonickou i urbanistickou hodnotou. Po rekonstrukci památky se plánuje zpřístupnit areál Nového dvora veřejnosti s předpokládanou možností stálé muzejní expozice nejen rodu Lichtenštejnů, ale zejména expozici související s tématem zvířat v kulturní krajině, a to zvířat hospodářských, tedy koní, krav a ovcí, ale i zvěře určené k lovu a chované v oborách a bažantnicích. Část muzejní expozice bude umístěna v kruhové rotundě, která měla v minulosti reprezentativní funkci. Zbylé exponáty budou vystaveny ve stodole. V expozici budou vystaveny například dobové kočáry, historické zemědělské stroje, ale i portréty knížat na koni, obraz Bitva u Slavkova nebo dopis Napoleona. O zapůjčení exponátů z Hippologického muzea ve Slatiňanech se jedná s Národním památkovým ústavem. Po rekonstrukci Nového dvora se plánuje i unikátní živá expozice ovcí merino, bernských krav a anglického plnokrevníka. Tato zvířata se na statku chovala již za vlády knížete Jana I. Josefa z Lichtenštejna. Ovce merino se nachází v současné době pouze v jediné expozici v České republice. Prohlídka Nového dvora bude zajištěna s průvodcem, který provede zájemce obnoveným chovem zvířat i tematickou muzejní expozicí. Nad rámec běžných prohlídek budou příležitostně zpřístupněny i profesionální tréninky dostihových koní. Po obnově bude Nový dvůr opětovně plnit funkci reprezentativní a zároveň hospodářské stavby, která v sobě bude zahrnovat souhru původních osvícenských idejí užitečnosti a účelnosti společně s krásou a ušlechtilostí, a to tak jak byl Nový Dvůr původně navržen a zbudován.

1. ETAPA

PROJEKTOVÁ FÁZE

Celková rekonstrukce Nového dvoru a jeho okolí bude probíhat ve třech etapách. V první etapě je plánováno nejen zpracování kompletní projektové dokumentace pro obnovu Nového dvora, ale zejména jeho rekonstrukce a restaurování. Jako dodavatel projekčních prací byla vybrána společnost Architekti Hrůša & spol, Ateliér Brno, s.r.o., jejímž společníkem a hlavním reprezentantem je doc. Ing. arch. Petr Hrůša, který na projekčních pracích samozřejmě spolupracuje s  dalšími kolegy. První etapa rekonstrukce uvedené památky je rozčleněna na dvě fáze projektování. V první fázi projektování jsou zahrnuty: Rotunda, Stodola, Areál a Levé křídlo se stájemi pro koně. V druhé fázi projektování bude řešeno Pravé křídlo obsahující ubytovací kapacity. Všechna projektová dokumentace první fáze je již zpracována, a to až do stupně projektové dokumentace pro provedení stavby.

2. ETAPA

ZEMĚ AŤ NELEŽÍ LADEM

Jelikož je stavební komplex Nového dvora součástí uměle komponovaného krajinného území, které vycházejí z anglické zahradní kultury, zahrnuje druhá etapa plánované rekonstrukce zejména snahu navázat na vzhled okolní krajiny podle původních plánů Lichtenštejnů a v okolní krajině pokračovat v lesním hospodářství, pro které bylo charakteristické rčení „Země ať neleží ladem“. Odvážným plánem by bylo postupovat podle knížecí instrukce z roku 1802, která stanovila plán pokračování v lesním hospodářství. Možná se podaří navázat na dříve prováděnou intenzivní kultivaci zámeckých parků s častým užitím exotických dřevin a s volnou úpravou ostatních ploch k obrazu vzorného hospodářství mnoha podob. Památky v Lednicko-valtickém areálu jsou zapojeny do krajinné kompozice důmyslně koncipovanou sítí pohledů, průhledů, nadhledů a krajinných kompozičních os. V dnešní době jich je však spousta již téměř nečitelná. Bylo by ostatně krásné obnovit osově propojené aleje s pointovými průhledy na okolní památky, avšak zde je potřeba postupovat s náležitou opatrností, aby jejich obnovením nedošlo ke kácení vzrostlé krajinné zeleně. Zajímavou možností je i rozvíjení původních myšlenek krajinného plánu a dobudování několika krajinných dominant a akcentů v průsečících kompozičních os a alejí. Byli bychom moc rádi, kdyby se o krajině Lednicko-valtického areálu opětovně psalo jako o místu, které je proslulé svou elegancí, kde „zahradní umění jde ruku v ruce s krajinou“.

3. ETAPA

ROZVOJ NOVÉHO DVORA

Poslední, nikoliv však nepodstatnou etapou, je dobudování potřebné infrastruktury a rozvoj dalších činností v okolí Nového dvora. Neopomenutelným plánem je navazující rozvoj agroturistiky s možným konkrétním zaměřením zejména na hippoturistiku a hippocentra. Vždyť tak jak se říká – nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu.

logo-web